Tel:   0317-310698   |  verkoop@plankencentrale.nl   |  Winkel geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur   |   Alles uit voorraad leverbaar!
Tel:   0317-310698   |  verkoop@plankencentrale.nl   |  Winkel geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur   |   Alles uit voorraad leverbaar!
Winkel geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur
Alles uit voorraad leverbaar!
Levering door heel Nederland voor € 35,00
Bij aankopen vanaf € 500,00 levering gratis
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde zakelijke klanten 

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden voor consumenten

Plankencentrale.nl is de merknaam van Planed Timber Online B.V., gevestigd aan de Industrieweg 24 B, 6871 KA  Renkum, hierna te noemen PTO BV

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

(hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en

treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument

producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met

een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of

diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij

op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken

van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor

doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,

ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en

geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige

levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een

bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen

e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is

afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van

Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de

ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van

de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze

voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de

consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden

gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument

en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn

samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Planed Timber Online BV

Handelend onder de naam/namen:

Plankencentrale.nl

Vestigingsadres:

Industrieweg 24B, 6871 KA  Renkum

Telefoonnummer: 06-55198600 of 0317-310698

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur

Emailadres: verkoop@plankencentrale.nl

KvK-nummer: 67495214

Btw-nummer: NL857028078B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van

de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand

tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst

van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke

wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos

worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,

kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat

zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere

wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens

specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is

het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de

consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig

is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van

het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale

inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument

duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,

tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg

de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst

van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de

ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter

beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan

betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen

in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte

stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien

de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de

dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de

consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van

het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke

melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,

dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van

aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van

de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de

overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde

duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het

modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid

slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop

van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen dagen zonder

opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de

consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die

niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten

heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op

duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van

meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende

zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten

gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een

door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst

voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager

is geleverd gedurende 14 dagen dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op

het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die

niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over

herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte

informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf

maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de

vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie

aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de

ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de

bedenktijd 14 dagen dagen na de dag waarop de consument die

informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of

gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de

werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is

dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren

zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van

het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het

product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van

het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van

de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt

hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier

voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de

in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of

overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit

hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te

halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht

genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is

verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde

toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en

verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening

van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden

van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de

consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de

kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor

terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben

verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas,

water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in

een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de

bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd

dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de

ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met

de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten

of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor

verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot

levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie

over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het

modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de

uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit

of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of

gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde

digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft

ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor

het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij

het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument

te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden

alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze

melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument,

inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening

gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14

dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij

wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot

de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar

gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel

dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een

andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van

levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer

de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van

het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk

bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,

heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan

schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen

invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.

Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij

producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden

aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de

mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,

onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle

bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af

te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,

maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande

instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht

verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft

uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten

van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van

accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode

van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is

voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,

die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van

een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of

hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd

zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het

sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan

plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer

geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,

waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van

abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële

drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande

instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn

herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of

diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de

financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met

variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en

het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden

bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van

wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit

bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen

met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten

voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er

tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal

gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of

importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de

ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze

aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder

gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht

nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van

bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de

ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze

algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de

consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag

dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust

bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of

een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste

één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging

op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn

aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer

voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit

daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor

bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden

verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de

consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de

verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag

alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in

geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter

kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de

proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van

de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of

aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14

dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan

op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst

heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in

algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van

meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument

geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of

vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn

betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de

consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling

binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de

wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door

hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te

brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande

bedragen tot 2.500,=; 10% over de daaropvolgende 2.500,= en 5%

over de volgende 5.000,= met een minimum van 40,=. De ondernemer

kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en

percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen

bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn

van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als

een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt

door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een

bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer

uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de

ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier

op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende

ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd

te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze

termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

“Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).”

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop

deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de

totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot

door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,

kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de

consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag

(www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in

behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen

bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil

uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij

de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de

Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig

worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de

Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij

voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de

Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een

daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk

dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil

laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de

ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf

weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen

aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals

deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie

(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/

thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de

behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling

is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil

door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere

erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor

Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,

is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop

of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij

voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij

SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende

adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden,

tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de

verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze

garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door

de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in

kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van 10.000,-

per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de

consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan 10.000,- per bindend

advies, wordt 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft

Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat

het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een

schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn

vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de

vordering op de ondernemer meer bedraagt dan 10.000,-, wordt de

consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag

van 10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna

deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in

rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende

bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen

schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan

in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat

deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien

verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd

van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal

prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de

overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst

betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding

digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of

ontvangst bij producten]

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op

papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van

toepassing is.

 

 

Algemene voorwaarden Zakelijke klanten

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

 

van Planed Timber Online BV gevestigd op de Poortweg 2 9696 XK Oudeschans, hierna te noemen PTO BV

 Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PTO BV gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door PTO BV uitgebrachte offertes.

 Artikel 2 Wijzigingen Een afwijking in de overeenkomst, van welke aard dan ook, is slechts geldig, indien zij door PTO BV en de Koper is overeengekomen.

 Artikel 3 Offertes en bestellingen

3.1    Alle door PTO BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

3.2    PTO BV is eerst gebonden, wanneer een aan haar rechtstreeks, dan wel door bemiddeling van een vertegenwoordiger opgegeven order door PTO BV schriftelijk is bevestigd.

3.3    Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, zoals elektriciteit, de prijs van onderdelen welke door derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de zaken, geven PTO BV de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.4    Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

3.5    Bestellingen mogen door PTO BV zonder opgave van redenen worden geweigerd.

3.6    Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monsters worden aangemerkt.

3.7    Wanneer PTO BV voor uit het buitenland (buiten het Euro gebied) te betrekken zaken een prijs in Euro   valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin PTO BV haar leverancier dient te betalen. Indien zich in zodanig geval een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen de aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het ter zake van die opdracht aan PTO BV verschuldigde, of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken betalen invoerrechten en belastingen, is PTO BV gerechtigd de prijs zodanig aan te passen dat de bedoelde wijzigingen daarin tot uitdrukking komen.

 Artikel 4 Levering

4.1    De afgifte van de goederen aan de vervoerder, ongeacht of het vervoer door of vanwege de Koper of PTO BV geschiedt, geldt als levering aan de Koper. Vanaf dat moment zullen de goederen voor risico van de Koper zijn.

4.2    Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij ander overeengekomen.

4.3    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering heeft de Koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.4    Levering van goederen aan bedrijven gebeurt tot naast de vrachtauto of als overeengekomen met Kooiaap, tot voor de eerste deur. Verplaatsing naar binnen van de goederen kan tegen betaling van de kosten hiervoor door PTO BV georganiseerd worden.

 

Artikel 5 Betaling

 5.1         Betaling dient contant, via overschrijving of via elektronische betaling te geschieden vóór (na ontvangst van de factuur) of bij levering c.q. oplevering in gangbare Nederlands courant zonder enige kortingen, tenzij anders overeengekomen.

5.2    Koper is niet bevoegd om de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op PTO BV in mindering te brengen.

5.3    Zodra de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de Koper in verzuim, waarna Koper 1,5 % rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. Koper is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig de voorschotten en het honorarium van diegene die door PTO BV met invordering zal worden belast. Bovendien is Koper aan PTO BV verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen die PTO BV ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Koper heeft moeten maken, tenzij PTO BV als verliezende partij door de Rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.

5.4    Een door PTO BV gewaarmerkt uittreksel uit haar boeken levert, tot op bewijs van het tegendeel, bewijs op van hetgeen de Koper aan PTO BV verschuldigd is.

Artikel 6 Zekerheidsrechten en eigendomsvoorbehoud

6.1    De door PTO BV aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van PTO BV zolang koper de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die PTO BV op Koper heeft wegens tekort schieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken. Koper dient de door PTO BV geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van PTO BV, duidelijk en herkenbaar op te slaan.

6.2    Koper is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door PTO BV geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van PTO BV is Koper gehouden in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van PTO BV.

6.3    Indien Koper tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met PTO BV gesloten overeenkomst(en) of indien PTO BV goede gronden heeft te vrezen dat Koper te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is PTO BV bevoegd de aan de Koper geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien onder Koper beslag wordt gelegd, indien Koper surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van Koper is aangevraagd of uitgesproken, of indien Koper enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

6.4    Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door PTO BV aan de koper geleverde doch niet betaalde zaken, dient Koper PTO BV betreffende zaken bij koper terug te nemen en deze elders op te slaan.

6.5    De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in 6.3 en 6.4 komen voor rekening van Koper.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

PTO BV heeft, indien de Koper tekort komt of indien PTO BV redelijkerwijs mag verwachten dat Koper zal tekort schieten in de nakoming van enige tussen PTO BV en koper gesloten overeenkomst het recht:

(a)     van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidstelling voor betaling te vorderen;

(b)     haar verplichtingen uit overeenkomsten met Koper (tevens zijnde de aanmaak en/of bewerking van de levering bestemde zaken) op te schorten onverminderd het recht van PTO BV gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor betaling te vorderen;

(c)      zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk, voor zover de koopovereenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

(d)     zonder rechterlijke tussenkomst alle met Koper gesloten en lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan Koper niet in gebreke is geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 Artikel 8 Klachten en aansprakelijkheid

8.1    Klachten van de Koper over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de zaken dienen uiterlijk binnen acht dagen na de ontvangst van de zaken bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van PTO BV. Bij overschrijding van de bovengenoemde termijn behoeven klachten niet meer in behandeling te worden genomen door PTO BV. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien het geleverde niet meer in staat verkeert waarin het werd afgeleverd, behoudens in de gevallen genoemd in het volgende lid van dit artikel.

8.2    Indien een klant van Koper enig recht op schadevergoeding heeft, verband houdende met enige van PTO BV afkomstige zaak, en de oorzaak van de schade niet is toe te kennen aan de Koper, is de aansprakelijkheid van PTO BV, naar haar keuze, beperkt tot vervanging van de geleverde zaken, dan wel tot schadevergoeding die beperkt is tot de inkoopprijs welke de Koper aan PTO BV heeft betaald voor deze zaken. Het bepaalde in dit artikellid geldt niet indien voor des desbetreffende zaak een garantieregeling als bedoeld in artikel negen van deze Algemene voorwaarden van toepassing is.

8.3    PTO BV is voorts nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en/of gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, van welke aard ook die het gevolg zijn van door PTO BV geleverde zaken of gegeven adviezen, ook niet indien hieraan enige fout of gebrek mocht kleven, tenzij zulks te wijten is aan opzet van PTO BV, danwel hieraan gelijk te stellen grove schuld.

8.4    In geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak is PTO BV, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, slechts gehouden tot het binnen een redelijke termijn mededelen van identiteit van de producent van de zaak of degene van wie  PTO BV de zaak heeft geleverd gekregen.

Artikel 9 Garantie

 9.1   PTO BV garandeert de toepassing c.q. het gebruik van volgens Europese normen gestoomd, gedroogd en verwerkt parkethout en ander hout, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2   Inzake door PTO BV geleverde zaken, welke nog niet verwerkt zijn, materiaalfouten vertonen die van betekenis zijn, PTO BV deze vervangen, indien koper de klacht bij aangetekend schrijven ter kennis heeft gebracht van PTO BV, nadat Koper het oorspronkelijk geleverde ter beschikking van PTO BV zal stellen. Eenmaal verwerkte zaken garandeert PTO BV één jaar na levering alleen tegen zichtbare en latente gebreken en gaat niet verder dan het vervangen van zaken waaraan materiaalfouten kleven.

9.4    De garantie voor leg- en materiaalgebreken gelden niet, indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken die PTO BV en Koper bij het leggen van de geleverde zaken niet heeft waargenomen of kan waarnemen, zoals sterke veranderingen van vochtpercentage van onderliggende vloeren of ruimten, onvoldoende ventilatie onder de vloer of onvoldoende isolatie lvan verwarmingsbuizen of verwarmingselementen, zwakheid van vloeren, verzakking van vloerbalken, van muren of gebreken daaraan, doorslaan van vocht en lekkage, verder wordt geacht dat er geen garantie is indien de lokaliteit waarin de geleverde zaken zijn aangebracht niet, onvoldoende of onoordeelkundig is geventileerd of op bijzondere wijze is verwarmd, waardoor meer dan normale warmtestraling ontstaat en indien er geen, niet of overmatig doelmatig onderhoud is gepleegd. Gerepareerde vloergedeelten, respectievelijk ter vervanging geleverde zaken worden door PTO BV eveneens gedurende één jaar gegarandeerd en wel met ingang van de datum waarop de reparatie voltooid, respectievelijk de vervanging heeft plaatsgevonden. Elke garantieverplichting komt zonder meer te vervallen, indien de Koper of een derde, buiten de voorkennis van PTO BV, getracht heeft de gebreken te verhelpen.

9.6    PTO BV aanvaard geen schadebedrag hoger dan het bedrag van de geleverde goederen en diensten.

 Artikel 10 Overmacht

10.1  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is PTO BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomt, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte drie maanden op te schorten hetzij de overeenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is PTO BV bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

 

Artikel 12 Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen PTO BV en Koper worden met uitsluiting van iedere andere Rechter voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, zulk onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van PTO BV om zich desgewenst tot de Rechter in de woonplaats van de Koper te wenden.

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem,

De goederen blijven eigendom van Planed Timber Online BV. Totdat alle rekeningen zijn voldaan (eigendomsvoorbehoud). Eventuele reclames uitsluitend op onbewerkte goederen. Schriftelijk binnen 8 dagen na levering. Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. Zoals deze door ons zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Centraal Gelderland en welke op de datum van aanbieding of aanvaarding luiden. De koper verklaart bekend te zijn met deze voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De goederen blijven eigendom van Planed Timber Online BV. Totdat alle rekeningen zijn voldaan (eigendomsvoorbehoud). Eventuele reclames uitsluitend op onbewerkte goederen. Schriftelijk binnen 8 dagen na levering. Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. Zoals deze door ons zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Centraal Gelderland en welke op de datum van aanbieding of aanvaarding luiden. De koper verklaart bekend te zijn met deze voorwaarden.

 

Planed Timber Online B.V. – Postadres: Poortweg 2 – 9696 XK  Oudeschans – Bezoekadres: Industrieweg 24B – 6871 KA  Renkum – Tel. 0317-310698 – verkoop@plankencentrale.nl – IBAN: NL59INGB0007356505 – KvK-nummer: 67495214 – BTW-nummer: NL857028078B01 – www.plankencentrale.nl